INFORMACJA


W dniach 20-27.09.2022r. będzie możliwość dokonania wpłat na posiłki szkolne za m-c październik 2022r.

uczniowie 19dni x 6,00zł=114,00zł

uczniowie ze zniżką 19dni x 3,00zł=57,00zł

nauczyciele 19 dni x 11,96zł=227,24zł


Odpłatność za obiady szkolne przyjmowane są tylko i wyłącznie w formie przelewowej na indywidualne konta uczniów nadane przy składaniu deklaracji w tytule obowiązkowo należy podać: imię, nazwisko, klasa ucznia. Prosimy o przestrzeganie terminów wpłat oraz wpłacanie dokładnych kwot.

 

Uczniowie klas 4-8 mogą odebrać karty 29-30.09.2022r. w sali nr 2 (obok sekretariatu )w godz 9.00-10.00.

Uczniowie klas 1-3 otrzymają karty od wychowawców 30.09.2022r

 

Karty obiadowe dla uczniów korzystających z bezpłatnych posiłków należy odbierać u pani intendent Magdaleny Pieczka w/w wyznaczonych terminach.


W przypadku zgubienia , zniszczenia karty obiadowej można ubiegać się o duplikat karty u pani intendent. Koszt duplikatu wynosi 20,00zł (pieniądze z uzyskanych dochodów będą wpłacone na konto Rady Rodziców, będą przeznaczone na zakup nowych kart obiadowych).

 

Informujemy, że wpłaty , które będą źle lub po terminie wpłacane, będą odsyłane.

 

AKTUALNE MENU NA DZIEŃ 26-30.09.2022r

 

Poniedziałek

Wieprzowina po pekińsku

Ryż na sypko

Owoc

Sok owocowy

Wtorek

Pieczeń drobiowa

Ziemniaki

Marchewka z groszkiem glazurowana

Owoc

Napój cytrynowy

Środa

Gulasz wieprzowy

Kasza na sypko

Buraczki tarte

Owoc

Sok owocowy Kubuś

Czwartek

Kotlet schabowy

Ziemniaki

Surówka z kalafiora i marchewki

Owoc

Kompot owocowy

Piątek

Ryba w złocistej panierce

Ziemniaki

Surówka z kapusty kiszonej i marchewki

Owoc

Kompot owocowy

SMACZNEGO:)

UWAGA!!
NOWY REGULAMIN OBOWIĄZUJĄCY NA STOŁÓWCE SZKOLNEJ.

 

REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ na rok szkolny 2022/23 w Szkole Podstawowej nr 21 im. Rtm Witolda Pileckiego w Grudziądzu

I. Postanowienia ogólne

1. Stołówka szkolna jest miejscem spożywania posiłków przygotowywanych przez pracowników kuchni szkolnej dla uczniów i pracowników szkoły.
2. Stołówka zapewnia posiłki gotowane przez pracowników kuchni
3. Cena jednego obiadu ustalana jest przez Dyrektora Szkoły, księgową i intendenta szkoły w porozumieniu z Organem Prowadzącym.
4. Opłatę za posiłek w stołówce szkolnej ustala się w wysokości kosztów produktów /tzw. wsad do kotła/ dla ucznia, dla pracowników o dodatkowy koszt utrzymania stołówki.
5. Posiłki wydawane są w godzinach od 11:30 do 14:00 według „Harmonogramu wydawania obiadów” umieszczonego na tablicy informacyjnej.
6. Aktualny tygodniowy jadłospis umieszczany jest na tablicy informacyjnej oraz na stronie internetowej szkoły
7. Informacja o wysokości opłat za posiłki za poszczególny miesiąc umieszczana jest na tablicy informacyjnej oraz na stronie internetowej szkoły.
8. Opłaty za posiłki wnosi się w okresach miesięcznych za cały miesiąc z góry.
9. Kwota przekazana na konto ucznia musi być zgodna z kwotą wskazaną przez intendenta na stronie internetowej lub na tablicy ogłoszeń.

10. Aby dziecko mogło korzystać z obiadów należy wypełnić deklarację.

II. Uprawnienia do korzystania ze stołówki

1. Do korzystania z posiłków w stołówce szkolnej uprawnieni są:

-uczniowie, których dożywianie finansuje GOPS , MOPR lub PCK na podstawie wydanych decyzji,

- uczniowie klas sportowych, których dożywianie dofinansowuje Urząd Miasta na podstawie złożonych wniosków

- uczniowie klas sportowych objęci programem SOS

-nauczyciele oraz inni pracownicy szkoły wnoszący opłaty indywidualne.

2. Obiady wydawane są tylko na podstawie ważnej „Karty obiadowej”.
3. Podczas wydawania obiadów na stołówce mogą przebywać tylko osoby spożywające posiłek.

III. Wnoszenie opłat za posiłki

1. Opłata za obiady wnoszona jest z góry od dnia 20 do 25 dnia każdego miesiąca przelewem ( wyjątek miesiąc wrzesień i styczeń, gdzie opłaty będą w pierwszym tygodniu miesiąca) na indywidualny rachunek ucznia: proszę podać obowiązkowo nazwisko i imię dziecka, miesiąc za który dokonywana jest wpłata np. Kowalski Jan, wrzesień.
2. Wydanie karty obiadowej: - w przypadku zapłaty przelewem następuje po zaksięgowaniu wpłaty przez bank na rachunek bankowy szkoły lub okazaniu dowodu wpłaty przez korzystającego ze stołówki szkolnej.
3. Termin dokonania płatności oznacza datę wpływu środków pieniężnych na wyżej wymieniony rachunek bankowy

4.Jeżeli uczeń nie będzie chciał uczęszczać na obiady, a ma złozoną deklarację wówczas należy złozyc oświadczenie o rezygnacji z posiłków szkolnych.

IV. Niewykorzystane obiady

1. Zwrot wpłaty za niewykorzystany obiad można otrzymać w wyniku planowanej nieobecności /choroba dłuzsza niż 3dni/ należy zgłosić intendentowi szkoły przynajmniej dwa dni wcześniej.
2. Nieobecność losową ucznia trwającą dłużej niż dwa dni rodzic lub opiekun zobowiązany jest zgłosić w pierwszym dniu nieobecności dziecka do godziny 8.00 intendentowi szkoły pod numerem telefonu 56 46 490 64 wew. 33. Uwaga! jednodniowe nieobecności dziecka nie podlegają odliczeniu.
3. W przypadku spełnienia w/w warunków, kwota uiszczonych z góry opłat za niewykorzystane posiłki podlega zwrotowi.

Uwaga ! wszelkie zwroty pieniężne za niewykorzystane obiady będą możliwe po okazaniu intendentowi „Karty obiadowej” za miniony miesiąc. Nie będą odliczane nieobecności niezgłoszone lub zgłoszone po terminie.

V. Zasady zachowania na stołówce

1. Uczniowie korzystający z obiadów zobowiązani są do pozostawienia kurtek w szatni, plecaków przed stołówką.
2. Przed okienkiem, w którym wydaje się obiady, obowiązuje kolejka w jednym rzędzie.
3. Podczas spożywania posiłków obowiązują zasady kulturalnego zachowania.
4. Po spożytym posiłku uczniowie zobowiązani są pozostawić swoje miejsce w należytym porządku i czystości, brudne naczynia odnieść w wyznaczone miejsce.
5. Konsekwencje finansowe za szkody materialne spowodowane przez ucznia w sposób umyślny ponosi rodzic lub opiekun prawny.

VI. Postanowienia końcowe

1. O wszystkich sprawach związanych z organizacją pracy stołówki decyduje Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 21 w Grudziądzu.
2. Wszelkich zmian w niniejszym regulaminie dokonuje dyrektor w postaci pisemnego aneksu.
Regulamin wchodzi w życie z dniem 02 września 2022roku.