menu

 

                                                        INFORMACJA 

  W dniach 20-25.11.2021.będzie możliwość dokonania wpłat na posiłki szkolne za m-c grudzień 2021r.

Odpłatność za obiady szkolne przyjmowane są tylko i wyłącznie w formie przelewowej na konto szkoły

( 67 1020 5040 0000 6302 0192 6104) w tytule obowiązkowo należy podać imię, nazwisko, klasa ucznia. Prosimy o przestrzeganie terminów wpłat oraz wpłacanie dokładnych kwot.

 

                                                                  UWAGA

W m-cu grudzień 2021r. koszt obiadu:

uczniowie 16dni x 5,00zł=80,00zł

uprawnieni do 50% zniżki 16dni x 2,50zł=40,00zł

nauczyciele 16dni x 9,55zł=152,80zł

 

 

Karty obiadowe będą wydawane 30.11.2021r w sali nr.2 w godzinach 9-10. Uczniowie klas 1-3 otrzymają karty od wychowawców 30.11.2021r.

Karty obiadowe  dla uczniów korzystających z bezpłatnych posiłków należy odbierać u pani intendent Magdaleny Pieczka. Karty  obiadowe dla sportowców należy odbierać u pani pedagog Beaty Chojnowskiej w sali nr.31.

 W przypadku zgubienia , zniszczenia karty obiadowej można ubiegać się o duplikat karty u pani intendent. Koszt duplikatu wynosi 20,00zł (pieniądze z uzyskanych dochodów będą wpłacone na konto Rady Rodziców, będą przeznaczone na zakup nowych kart obiadowych).

 

 

Informujemy, że wpłaty , które będą źle wpłacane  będą odsyłane.

 

                                 AKTUALNE MENU NA DZIEŃ 06-10.12.2021r.

 

 

Poniedziałek

Makaron a"la carbonara

Owoc

Kompot owocowy

Mikołajek

Wtorek

Szynka pieczony w ziołach

Ziemniaki

Surówka z marchewki i selera

Owoc

Sok owocowy

Środa

Bitki schabowe w sosie własnym

Kasza mazurska na sypko

Sałatka szwedzka

Owoc

Kompot owocowy

Czwartek

Kotle drobiowy

Ziemniaki

Kapusta czerwona zasmażana

Owoc

Sok owocowy

Piątek   

Klops jajeczny

Ziemniaki

Fasolka szparagowa z wody

Owoc

Sok owocowy

 

 

 

                                                               SMACZNEGO:)

                            UWAGA!!                            NOWY REGULAMIN OBOWIĄZUJĄCY NA STOŁÓWCE  SZKOLNEJ.      

 

REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ na rok szkolny 2019/2020 w Szkole Podstawowej nr 21 im. Rtm Witolda Pileckiego w Grudziądzu  

I. Postanowienia ogólne 

1. Stołówka szkolna jest miejscem spożywania posiłków  przygotowywanych przez pracowników kuchni szkolnej dla uczniów i pracowników szkoły. 
2. Stołówka zapewnia posiłki gotowane przez pracowników kuchni 
3. Cena jednego obiadu ustalana jest przez Dyrektora Szkoły, księgową i intendenta szkoły w porozumieniu z Organem Prowadzącym. 
4. Opłatę za posiłek w stołówce szkolnej ustala się w wysokości kosztów produktów  /tzw. wsad do kotła/ dla ucznia, dla pracowników o  dodatkowy koszt  utrzymania stołówki. 
5. Posiłki wydawane są w godzinach od 11:30 do 14:00 według „Harmonogramu wydawania obiadów” umieszczonego na tablicy informacyjnej. 
6. Aktualny tygodniowy jadłospis umieszczany jest na tablicy informacyjnej oraz na stronie internetowej szkoły 
7. Informacja o wysokości opłat za posiłki za poszczególny miesiąc umieszczana jest na tablicy informacyjnej oraz na stronie internetowej szkoły. 
8. Opłaty za posiłki wnosi się w okresach miesięcznych za cały miesiąc z góry. 
9. Kwota przekazana na konto szkoły musi być zgodna z kwotą wskazaną przez intendenta na stronie internetowej lub na tablicy ogłoszeń.  

II. Uprawnienia do korzystania ze stołówki 

1. Do korzystania z posiłków w stołówce szkolnej uprawnieni są:

-uczniowie, których dożywianie finansuje GOPS , MOPR lub PCK na podstawie wydanych decyzji,

- uczniowie klas sportowych, których dożywianie dofinansowuje Urząd Miasta na podstawie złożonych wniosków

- uczniowie klas sportowych objęci programem SOS

-nauczyciele oraz inni pracownicy szkoły wnoszący opłaty indywidualne. 

2. Obiady wydawane są tylko na podstawie ważnej „Karty obiadowej”. 
3. Podczas wydawania obiadów na stołówce mogą przebywać tylko osoby spożywające posiłek.  

III. Wnoszenie opłat za posiłki 

1. Opłata za obiady wnoszona jest z góry od dnia 20 do 25 dnia każdego miesiąca przelewem ( wyjątek miesiąc wrzesień i styczeń, gdzie opłaty będą w pierwszym tygodniu miesiąca) na rachunek szkoły: Przelew: Szkoła Podstawowa nr 21 im. Rtm Witolda Pileckiego, ul. Nauczycielska 19, 86-300 Grudziądz Bank PKO BP – 67 1020 5040 0000 6302 0192 6104. W tytule przelewu: proszę podać obowiązkowo nazwisko i imię dziecka, klasę, miesiąc za który dokonywana jest wpłata np. Kowalski Jan, 1a, wrzesień. 
2. Wydanie karty obiadowej: - w przypadku zapłaty przelewem następuje po zaksięgowaniu wpłaty przez bank na rachunek bankowy szkoły lub okazaniu dowodu wpłaty przez korzystającego ze stołówki szkolnej. 
3. Termin dokonania płatności oznacza datę wpływu środków pieniężnych na wyżej wymieniony rachunek bankowy Szkoły  

IV. Niewykorzystane obiady 

1. Zwrot wpłaty za niewykorzystany obiad można otrzymać w wyniku planowanej nieobecności /zawody, wycieczki, kino, teatr itp./ należy zgłosić intendentowi szkoły przynajmniej dwa dni wcześniej. 
2. Nieobecność losową ucznia trwającą dłużej niż dwa dni rodzic lub opiekun zobowiązany jest zgłosić w pierwszym dniu nieobecności dziecka do godziny 8.00  intendentowi szkoły pod numerem telefonu 56 46 490 64 wew. 33. Uwaga! jednodniowe nieobecności dziecka nie podlegają odliczeniu. 
3. W przypadku spełnienia w/w warunków, kwota uiszczonych z góry opłat za  niewykorzystane posiłki podlega zwrotowi. Koszt niewykorzystanych obiadów odliczony będzie przy opłacie za następny miesiąc. Uwaga ! wszelkie zwroty pieniężne za niewykorzystane obiady będą możliwe po okazaniu intendentowi „Karty obiadowej” za miniony miesiąc. Nie będą odliczane nieobecności niezgłoszone lub zgłoszone po terminie. 

V. Zasady zachowania na stołówce 

1. Uczniowie  korzystający z obiadów zobowiązani są do pozostawienia kurtek w szatni, plecaków przed stołówką. 
2. Przed okienkiem, w którym wydaje się obiady, obowiązuje kolejka w jednym rzędzie. 
3. Podczas spożywania posiłków obowiązują zasady kulturalnego zachowania. 
4. Po spożytym posiłku uczniowie zobowiązani są pozostawić swoje miejsce w należytym porządku i czystości, brudne naczynia odnieść w wyznaczone miejsce. 
5. Konsekwencje finansowe za szkody materialne spowodowane przez ucznia w sposób umyślny ponosi rodzic lub opiekun prawny.   

VI. Postanowienia końcowe 

1. O wszystkich sprawach związanych z organizacją pracy stołówki decyduje Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 21 w Grudziądzu. 
2. Wszelkich zmian w niniejszym regulaminie dokonuje dyrektor w postaci pisemnego aneksu.   
Regulamin wchodzi w życie z dniem 02 września 2019roku.