Oferta grudziądzkich szkół ponadpodstawowych na  rok szkolny 2020/2021

Zespół Szkół Ekonomicznych w Grudziądzu

www.ekonomik-grudziadz.pl

TECHNIK RACHUNKOWOŚĆI - jeden oddział masowy

Uczeń technikum rachunkowości w ciągu pięciu lat nauki będzie zdobywał kwalifikacje zawodowe i poprzez zdanie dwóch egzaminów zdobędzie dyplom Technika Rachunkowości:

 1. Prowadzenie spraw kadrowo - płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych 
 2. Prowadzenie rachunkowości 

 W programie nauczania m.in.:

 • prowadzenie rozliczeń finansowych z pracownikami, kontrahentami i podmiotami rynku finansowego;
 • obsługa programów: kadrowo - płacowego, finansowo - księgowego i programu Płatnik;
 • prowadzenie ewidencji księgowej 

Po zdaniu egzaminów możesz uzyskać dyplom technika ekonomisty.

ORGANIZUJEMY KURSY OBSŁUGI KAS FISKALNYCH I KURS KASJERA WALUTOWEGO!  

  TECHNIK LOGISTYK - jeden oddział masowy

Uczeń technikum logistycznego w ciągu pięciu lat nauki będzie zdobywał kwalifikacje zawodowe i poprzez zdanie dwóch egzaminów zdobędzie dyplom Technika Logistyka:

 1. Obsługa magazynów;
 2. Organizacja transportu

W programie nauczania m.in.:

prowadzenie dokumentacji magazynowej

organizowanie procesów transportowych i ich dokumentacji

organizowanie i dokumentowanie procesów spedycyjnych

Po zdaniu egzaminów możesz uzyskać dodatkowo dyplom technika eksploatacji portów i terminali, a także dyplom technika spedytora.

ORGANIZUJEMY KURS OBSŁUGI I EKSPLOATACJI WÓZKÓW JEZDNIOWYCH! 

 TECHNIK EKONOMISTA- jeden oddział masowy i jeden oddział integracyjny

Uczeń technikum ekonomicznego w ciągu pięciu lat nauki będzie zdobywał kwalifikacje zawodowe i poprzez zdanie dwóch egzaminów zdobędzie dyplom Technika Ekonomisty:

 1. Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej
 2. Prowadzenie spraw kadrowo – płacowych

W programie nauczania m.in.:

 • planowanie i organizowanie działalności gospodarczej;
 • budowa biznes planu;
 • prowadzenie spraw kadrowo - płacowych;
 • obsługa programu kadrowo - płacowego i programu Płatnik

Po zdaniu egzaminów możesz uzyskać dyplom technika rachunkowości, dyplom technika prac biurowych, a także dyplom technika administracji.

UWAGA

W rekrutacji do naszej szkoły punktowane będą oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z następujących przedmiotów: 

- języka polskiego

- matematyki

- geografii

- języka obcego (tego, który na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oznaczonego poziomem 2.1)

Zespół Szkół Technicznych w Grudziądzu

www.zst.grudziadz.com

TECHNIK ANALITYK 1 oddział  32 miejsc

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne, z których oceny będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym- j. polski, matematyka, biologia i chemia.

Zajęcia realizowane w zakresie rozszerzonym- biologia i chemia

Podstawowym zadaniem chemika - analityka jest oznaczenie składu jakościowego i ilościowego materii. Uczniowie przygotowani zostaną do pracy w laboratoriach przemysłowych (np: kontrola procesów technologicznych, analiza surowców i produktów), laboratoriach pracujących na rzecz rolnictwa (m.in. ocena jakości gleb, stopnia skażenia produktów rolnych), laboratoriach środowiskowych(m.in analizy wód, gleb atmosfery), laboratoriach klinicznych(m.in. analizy ambulatoryjne) itp.

TECHNIK ELEKTRONIK 1 oddział 32 miejsc

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne, z których oceny będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym- j. polski, matematyka, fizyka i informatyka.

Zajęcia realizowane w zakresie rozszerzonym- matematyka i fizyka.

Technik elektronik jest odpowiedzialny za organizację pracy w placówkach badawczo-rozwojowych, zakładach wytwórczych i naprawczych oraz w innych gałęziach przemysłu, jednostkach gdzie są szeroko stosowane urządzenia elektroniczne. Technik elektronik może zajmować się serwisem urządzeń elektrotechnicznych i elektronicznych. Zawód daje duże możliwości samorealizacji poprzez prowadzenie własnej działalności gospodarczej w warsztatach naprawczych, w specjalnych placówkach handlowych.

Program nauczania uwzględnia aktualny stan wiedzy o zawodzie ze szczególnym zwróceniem uwagi na nowe technologie.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik elektronik to specjalista zajmujący się: instalacją, konserwacją, użytkowaniem i naprawą urządzeń elektronicznych systemów telewizji satelitarnej, kablowej, dozorowej, kontroli i zabezpieczeń, sieci komputerowych, automatyki przemysłowej.

TECHNIK ELEKTRYK 1 oddział 16 miejsc

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne, z których oceny będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym- j. polski, matematyka, fizyka i informatyka.

Zajęcia realizowane w zakresie rozszerzonym- matematyka i fizyka.

Praca technika elektryka wiąże się z dużą odpowiedzialnością, ponieważ czynności wykonywane przez elektryka zapewniają bezpieczeństwo osobom korzystającym  z sieci energetycznych lub maszyn i urządzeń. Absolwenci przygotowani zostaną do projektowania, wykonywania, diagnozowania stanu, dokonywania napraw instalacji elektrycznej oraz maszyn i urządzeń w zakładach: energetycznych, elektrowniach, komunikacji, zakładach produkcyjnych, usługowych, itp.

TECHNIK INFORMATYK 1,5 oddziału 48 miejsc

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne, z których oceny będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym- j. polski, matematyka, fizyka i informatyka.

Zajęcia realizowane w zakresie rozszerzonym- matematyka i informatyka

Uczniowie zdobywać będą wiedzę w zakresie przetwarzania danych, komputerowego wspomagania projektowania, grafiki komputerowej, technik multimedialnych, eksploatacji sprzętu komputerowego. Przygotowani zostaną do pracy między innymi na takich stanowiskach pracy jak administrator sieci, projektant, serwisant itp.

TECHNIK MECHATRONIK 1 oddział 32 miejsc

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne, z których oceny będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym- j. polski, matematyka, fizyka i informatyka.

Zajęcia realizowane w zakresie rozszerzonym- matematyka i fizyka.

Mechatronika łączy, najogólniej mówiąc, trzy różne obszary wiedzy: mechanikę precyzyjną, elektronikę i informatykę. Przykładowe urządzenia mechatroniczne to: układy i urządzenia automatyki obrabiarki numeryczne, układy i urządzenia elektroniki i automatyki samochodowej, aparatura medyczna, roboty przemysłowe, nowoczesne zabawki. Uczniowie przygotowani zostaną d pracy m.in. w przemyśle maszynowym(np. motoryzacyjnym, sprzętu gospodarstwa domowego, obrabiarkowym, lotniczym itp.), automatyce przemysłowej, stacjach serwisowych i diagnostycznych, a także w placówkach służby zdrowia, przy eksploatacji urządzeń medycznych.

TECHNIK PROGRAMISTA 0,5 oddziału 16 miejsc

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne, z których oceny będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym- j. polski, matematyka, fizyka i informatyka.

Zajęcia realizowane w zakresie rozszerzonym- matematyka i informatyka

Programista to osoba, która za pomocą specjalistycznego języka pisze, czyli tworzy, programy użytkowe i nadzoruje proces ich wdrażania. Język, którym posługuje się programista w procesie wytwarzania oprogramowania to zbiór określonych reguł, pozwalających na stworzenie gotowego programu. Technik Programista to informatyk, którego specjalizacja jest ukierunkowana na wiodącą dziś dziedzinę informatyki – programowanie. Z uwagi na wszechstronność w zakresie znajomości języków obowiązujących w świecie komputerów, obecnie jest to zawód cieszący się największym zainteresowaniem w branży IT z uwagi na dynamikę zarówno ewolucji myśli informatycznej, ale i tempa rozwoju gospodarki, której skala komputeryzacji jest dzisiaj nieporównywalna z minioną epoką. Dzisiejszy programista to człowiek pracujący najczęściej w zaciszu biura wyposażonego w nowinki techniczne umożliwiające realizację całego procesu wytwarzania oprogramowania, od pomysłu do testów. Jednym z etapów pracy programisty jest proces wydobywania wymagań co wiąże się z podróżami i stałym kontaktem z klientem. Niewątpliwą zaletą tego zawodu jest możliwość pracy zdalnej, która umożliwia aktywność zawodową niezależnie od miejsca pobytu.

TECHNIK URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ 1 oddział 32 miejsc

 Obowiązkowe zajęcia edukacyjne, z których oceny będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym- j. polski, matematyka, fizyka i informatyka.

Zajęcia realizowane w zakresie rozszerzonym- matematyka i fizyka.

Kształcenie w tym zawodzie jest odpowiedzią na aktualne potrzeby rynku pracy i gospodarki wywołane wzrostem wykorzystania odnawialnych źródeł energii.
Uczniowie będą przygotowywani do prac związanych z montażem, kontrolą i konserwacją urządzeń i instalacji systemów energetyki odnawialnej.
Absolwenci mogą być zatrudnieni w firmach instalacyjnych zajmujących się projektowaniem i wykonywaniem związanym z energetyką wodną, wiatrową, geotermalną, budownictwem energooszczędnym itp.

Branżowa szkoła I stopnia

Elektryk

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne, z których oceny będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym- j. polski, matematyka, fizyka i informatyka.

 Zespół Szkół Budowlanych i Plastycznych w Grudziądzu

 www.zsbip.pl

 TECHNIKUM O SPECJALNOŚCI BUDOWNICTWO, TECHNIK URZĄDZEŃ SANITARNYCH

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne, z których oceny będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym- j. polski, matematyka, fizyka, technika lub w przypadku braku plastyka.

Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym i przedmiot do wyboru- j. polski, matematyka, fizyka, język obcy nowożytny.

TECHNIKUM USŁUG FRYZJERSKICH

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne, z których oceny będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym- j. polski, matematyka, biologia, chemia, j. angielski, j. niemiecki

Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym i przedmiot do wyboru- j. polski, biologia, chemia, język obcy nowożytny.

 Liceum Sztuk Plastycznych o specjalności  projektowanie graficzne, techniki graficzne oraz fotografia artystyczna, fotografia i film  

Kryteria, które będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym- wyniki egzaminu wstępnego.

Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym – historia sztuki (obowiązkowy)

1 przedmiot do wyboru język polski, język obcy nowożytny, matematyka

EGZAMIN WSTĘPNY  do Liceum Sztuk Plastycznych składa się z:

 1. a) egzaminu praktycznego z rysunku, malarstwa i kompozycji przestrzennej, *
 2. b) egzaminu ustnego ze znajomości zagadnień związanych z różnymi dziedzinami sztuk plastycznych w zakresie objętym podstawą programową kształcenia ogólnego w szkole podstawowej

* na egzamin kandydat przynosi: ołówki różnej twardości, gumkę,  pędzle do malowania, kubek, paletę, farby plakatowe lub akrylowe, narzędzia ułatwiające rzeźbienie (nożyk, ostro zaostrzone patyczki). Papier i glinę zapewnia szkoła.

Uczeń podczas egzaminu wstępnego może uzyskać maksymalnie 100 pkt.

 • egzamin praktyczny z rysunku 25 pkt.
 • egzamin praktyczny z malarstwa 25 pkt.
 • egzamin praktyczny z kompozycji przestrzennej – 25 pkt.
 • egzamin ustny ze znajomości zagadnień związanych  z dziedzinami sztuk plastycznych  – 25 pkt.

EGZAMIN   WSTĘPNY odbędzie się 26.05.2020 r. o godz. 8.00 w Zespole Szkół Budowlanych i Plastycznych ul. Czarnieckiego 9 .

 Branżowa Szkoła I stopnia

 murarz-tynkarz, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, stolarz, fryzjer, elektryk, fotograf, lakiernik samochodowy, kamieniarz, dekarz i inne

 Obowiązkowe zajęcia edukacyjne, z których oceny będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym- j. polski, matematyka, technika lub w przypadku braku plastyka, wychowanie fizyczne, język angielski.

Zespół Szkół Rolniczych w Grudziądzu

www.zsrgrudziadz.pl

TECHNIK AGROBIZNESU:

- przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: biologia

- języki: angielski, niemiecki

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:

1)      Prowadzenie produkcji rolniczej – (ROL.04.)

2)      Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie – (ROL.05.)

TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU:

- przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: biologia

- języki: angielski, niemiecki

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:

Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu - (OGR.03.)

Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu – (OGR.04.).

 TECHNIK MECHANIZACJI ROLNICTWA I AGROTRONIKI:

- przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: fizyka

- języki: angielski, niemiecki

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:

Eksploatacja pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie - (ROL.02.)

Eksploatacja systemów mechatronicznych w rolnictwie – (ROL.08.)

 TECHNIK REKLAMY:

- przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: język angielski

- języki: angielski, niemiecki

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:

Wykonanie przekazu reklamowego - (PGF.07.)

Zarządzanie kampanią reklamową– (PGF.08.).

 TECHNIK ROLNIK:

- przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: biologia

- języki: angielski, niemiecki

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:

Prowadzenie produkcji rolniczej – (ROL.04.)

Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej – (RL.10)

 TECHNIK WETERYNARII:

- przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: biologia

- języki: angielski, niemiecki

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:

Prowadzenie chowu i inseminacji zwierząt - (ROL. 11.)

Wykonywanie weterynaryjnych czynności pomocniczych – (ROL.12.).

 TECHNIK TECHNOLOGII DREWNA:

- przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: fizyka

- języki: angielski, niemiecki

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:

Wytwarzanie wyrobów z drewna i materiałów drewnopochodnych - (DRM.04)

Organizacja i prowadzenie procesów przetwarzania drewna materiałów drewnopochodnych - (DRM.08)

 BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

MECHANIK - OPERATOR MASZYN DO PRODUKCJI DRZEWNEJ

- języki: angielski /niemiecki

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:

Montaż i obsługa maszyn i urządzeń przemysłu drzewnego -(DRM.02)

OGRODNIK

- języki: angielski /niemiecki

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:

Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych - (OGR.02)

 STOLARZ

- języki: angielski /niemiecki

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:

Wytwarzanie wyrobów stolarskich i materiałów drewnopochodnych - (DRM.04.)

Rekrutacja

Punktowane przedmioty

Technik agrobiznesu- język polski, matematyka, technika, edukacja dla bezpieczeństwa

Technik architektury krajobrazu- język polski, matematyka, plastyka, technika,

Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki- język polski, matematyka, informatyka, technika,

Technik  reklamy- język polski, matematyka, informatyka, technika,

Technik rolnik- język polski, matematyka, informatyka, technika,

Technik weterynarii - język polski, matematyka, biologia, technika,

Technik technologii drewna- język polski, matematyka, informatyka, technika,

Branżowa szkoła I stopnia

Mechanik - operator maszyn do produkcji drzewnej- język polski, matematyk, informatyka, technika,

Ogrodnik- język polski, matematyka, informatyka, technika,

Stolarz- język polski, matematyka, informatyka, technika,

 Zespół Szkół Mechanicznych w Grudziądzu

www.zsm.grudziadz.com.pl

Technik mechanik 1 – 30 uczniów

Technik pojazdów samochodowych 1 – 30 uczniów

Branżowa Szkoła I stopnia

 Mechanik pojazdów samochodowych 1 – 30 uczniów

 Elektromechanik pojazdów samochodowych 0,5 – 15 uczniów

 Ślusarz 0,5 – 15 uczniów

Operator obrabiarek skrawających 0,5 – 15 uczniów

 Kierowca mechanik 0,5 – 15 uczniów

ELEKTRYK – NOWY KIERUNEK!!! w trakcie organizowania

TECHNIK MECHANIK

Kwalifikacje

MEC. 05. – użytkowanie obrabiarek skrawających

MEC. 09. – organizacja i nadzorowanie procesów produkcji i urządzeń

Jest to zawód kształcący fachowców z dziedzin mechanicznych. Nasz absolwent zdobędzie wiedzę w zakresie:

korzystania z komputerowego oprogramowania użytkowego wspomagającego projektowanie, produkcję, eksploatację i zarządzanie,

posługiwania się dokumentacją konstrukcyjną, technologiczną i eksploatacyjną,

użytkowania obrabiarek skrawających konwencjonalnych i sterowanych numerycznie,

stosowania w wytwarzaniu i naprawianiu maszyn podstawowych metod obróbki i łączenia materiałów,

projektowania, wytwarzania i eksploatacji maszyn i urządzeń mechanicznych,

właściwego prezentowania swoich kwalifikacji podczas poszukiwania pracy,

prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

Kwalifikacje

MOT. 05. – obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych

MOT. 06. - organizacja i prowadzenie procesów produkcji

Jest to zawód kształcący fachowców z dziedzin mechanicznych. Nasz absolwent zdobędzie wiedzę w zakresie:

budowy i eksploatacji pojazdów samochodowych,

wykonywania napraw pojazdów samochodowych i kontrolowania jakości ich wykonania,

organizowania procesów obsługi i naprawy pojazdów,

prowadzenia usług motoryzacyjnych,

sprzedaży pojazdów samochodowych oraz artykułów motoryzacyjnych,

właściwego prezentowania swoich kwalifikacji podczas poszukiwania pracy,

prowadzenia własnej działalności gospodarczej,

Przedmioty realizowane w technikum w zakresie rozszerzonym:

matematyka, fizyka

W trakcie nauki uczniowie mają możliwość zdobycia uprawnień do prowadzenia pojazdów (prawo jazdy).

Absolwenci technikum są przygotowani do:

prowadzenia własnej działalności gospodarczej w branży mechanicznej i motoryzacyjnej,

podjęcia pracy w zakładach zajmujących się produkcją urządzeń technicznych oraz usługowo-naprawczych,

podjęcia pracy w serwisach samochodowych,

podjęcia studiów wyższych na dowolnym kierunku.

Zespół Szkół Gastronomiczno- Hotelarskich w Grudziądzu

www.zsgh.eu

TECHNIK PRZETWÓRSTWA MLECZARSKIEGO

Charakterystyka zawodu:
• wytwarzanie wyrobów mleczarskich;
• obsługiwanie maszyn i urządzeń stosowanych do produkcji wyrobów mleczarskich;
• planowanie procesu technologicznego produkcji wyrobów mleczarskich;
• ocenianie jakości gotowego wyrobu mleczarskiego na podstawie przeprowadzonych badań laboratoryjnych i dokumentacji monitorującej parametry technologiczne.

Możliwości zatrudnienia:
• zakłady przetwórstwa mleczarskiego,
• zakłady gastronomiczne , kuchnia molekularna,
• firmy zajmujące się przechowywaniem i dystrybucją żywności,
• prowadzenie własnej firmy w branży spożywczej.
• zakłady przetwórstwa spożywczego w działach: produkcyjnym, zaopatrzenia, kontraktacji, kontroli jakości surowców i żywności,
• laboratorium analityczne.

TECHNIK PRZEMYSŁU MODY (we współpracy z Grudziądzkim Klastrem Przemysłu Lekkiego)

Absolwent po uzyskaniu tytułu technika przemysłu mody znajdzie zatrudnienie jako projektant tkanin, projektant mody - konstruktor odzieży, praca na własny rachunek, fotograf mody, zarządzanie produkcją odzieży, stylista, organizator pokazów mody, dziennikarz mody, krawiec.

TECHNIK HOTELARSTWA

Absolwent po uzyskaniu tytułu technika hotelarstwa znajdzie zatrudnienie w obiektach noclegowych takich jak: hotele, motele, pensjonaty, ośrodki wypoczynkowe, zakłady uzdrowiskowe, zajazdy, gościńce, schroniska, kempingi, promy, koleje, statki, samoloty, hotele /recepcja, służba portierowa, gastronomia hotelowa.

TECHNIK ORGANIZACJI TURYSTYKI

Absolwent po uzyskaniu tytułu technika obsługi turystycznej znajdzie zatrudnienie w obiektach takich jak: biura podróży, punkty informacji turystycznej, hotele kluby, stowarzyszenia i organizacje turystyczne.

TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH

Absolwent po uzyskaniu tytułu technika żywienia i usług gastronomicznych znajdzie zatrudnienie w obiektach takich jak: restauracje, bary, pizzerie, stołówki, jadłodalnie, hotele, gospodarstwa agroturystyczne.

TECHNIK TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI

specjalizacja: - produkcja wyrobów cukierniczych

Absolwent po uzyskaniu tytułu technika technologii żywności znajdzie zatrudnienie w instytucjach prowadzących badania i ocenę żywności lub zajmujących się handlem artykułami spożywczymi, przechowywaniem i dystrybucją żywności.

SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA

KUCHARZ

Absolwent znajdzie zatrudnienie w obiektach takich jak: restauracje, bary, punkty małej gastronomii, przedszkole, stołówki, jadłodalnie, itp.

SPRZEDAWCA

Absolwent znajdzie zatrudnienie w obiektach handlowych.

CUKIERNIK

Absolwent znajdzie zatrudnienie w zakładzie piekarskim lub cukierniczym.

TAPICER  (pod patronatem firmy SITS)

Absolwent znajdzie zatrudnienie w zakładzie SITS.

KRAWIEC (pod patronatem Grudziądzkiego Klastra Przemysłu Lekkiego)

Absolwent znajdzie zatrudnienie w zakładach zajmujących się szyciem.

MECHATRONIK

Po ukończeniu szkoły branżowej I stopnia istnieje możliwość kontynuowania nauki i uzyskanie:

 • wykształcenia średniego i dyplomu w zawodzie technik po uzyskaniu kwalifikacji w szkole branżowej II stopnia.

 

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE w Grudziądzu

 W roku szkolnym 2020/2021 planuje się przyjęcie kandydatów do 4 klas pierwszych. z następującą ofertą przedmiotów, których nauka od klasy pierwszej będzie odbywać się w zakresie rozszerzonym:

 A – geografia lub biologia + język angielski

 B – język polski + język angielski

 C – biologia + język angielski

 D – matematyka + język angielski

Uwzględniając preferencje kandydatów do naszej szkoły oraz możliwości organizacyjne placówki możliwe są zmiany grup tworzonych w obrębie poszczególnych oddziałów.  Nauka trzeciego przedmiotu w zakresie rozszerzonym do wyboru rozpocznie się w klasie drugiej, w systemie międzyoddziałowym.  W zależności od indywidualnych zainteresowań uczeń wybierze jeden przedmiot spośród: biologii, chemii, fizyki, geografii, historii, informatyki, języka polskiego, matematyki, wiedzy o społeczeństwie, historii sztuki i języka obcego nowożytnego. Nauka drugiego języka obcego nowożytnego, wybranego przez kandydata spośród: niemieckiego, rosyjskiego, francuskiego, włoskiego i hiszpańskiego, będzie odbywać się na poziomie podstawowym w grupach międzyoddziałowych. Planowana liczba uczniów w grupie - 17. Proponuje się utworzenie 4 grup języka niemieckiego oraz po jednej grupie pozostałych języków. Zainteresowanym uczniom szkoła stworzy warunki do realizacji poziomu rozszerzonego z dwóch języków obcych nowożytnych.   Każdy oddział może liczyć nie więcej niż 34 uczniów.

 Zasady i kryteria naboru do ILO:     https://www.lo1.pl/kandydaci/ 

  II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE w Grudziądzu

 Szkoła planuje przyjąć uczniów do czterech klas pierwszych, w każdej maksymalnie po 34 uczniów. Propozycje układu klas w roku szkolnym 2020/21 z następującymi językami obcymi:

  I A– gr.1 - A – 5 h (rozszerzony), N - 2 h / gr.2 - A – 5 h (rozszerzony), R - 2 h

 I B– gr.1 - A – 5 h(rozszerzony), N - 2 h / gr.2 - A – 5 h (rozszerzony), N - 2 h

 I C– gr.1 - A – 5 h(rozszerzony), N - 2 h / gr.2 - A – 5 h (rozszerzony), N - 2 h

 I D– gr.1 - A – 5 h(rozszerzony), F - 2 h / gr.2 - N – 5 h (rozszerzony), A - 2 h

 A – angielski, F – francuski, N – niemiecki, R -rosyjski 

Język angielski i niemiecki mogą być realizowane przez ucznia w wymiarze 5 godzin w klasie pierwszej i czwartej oraz w wymiarze 4 godzin w klasie drugiej i trzeciej (poziom rozszerzony) lub 2 godzin tygodniowo.   Język rosyjski i francuski realizowane są zawsze w wymiarze 2 godzin tygodniowo.   Szkoła bardzo elastycznie dostosuje się do wymagań językowych oraz poziomu umiejętności językowych naszych kandydatów. 

Zgodnie z podstawą programową obowiązującą w liceach ogólnokształcących od 2019 roku, szkoła daje możliwości wyboru przez ucznia 2 – 3 zajęć edukacyjnych, które realizowane będą na poziomie rozszerzonym.  Proponujemy do wyboru następujące zajęcia edukacyjne na poziomie rozszerzonym, realizowane od początku klasy I w wymiarze 5 godzin tygodniowo: język angielski i język niemiecki. 

 Od II półrocza klasy I uczeń wybiera zajęcia edukacyjne na poziomie rozszerzonym spośród: biologii, chemii, fizyki, geografii, historii, historii sztuki, informatyki, języka polskiego, matematyki i wiedzy o społeczeństwie. Zajęcia te uczeń będzie realizował w grupach międzyoddziałowych.

  SZKOŁA NIE TWORZY KLAS PROFILOWANYCH !!!  Każdy uczeń wybiera dla siebie układ zajęć, które są realizowane na poziomie rozszerzonym   Grupy zajęć rozszerzonych powstaną wówczas, kiedy spełnione zostanie kryterium odpowiedniej liczebności. 

  Zasady i kryteria naboru do II LO: https://www.lo2grudziadz.pl/dla-kandydatow/zasady-naboru

 III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE w Grudziądzu

KLASA I A (TZW. OGÓLNA)

Klasa ogólna jest doskonałą ofertą dla młodzieży niezdecydowanej, co do wyboru konkretnego profilu. W klasie o profilu ogólnym proponujemy zakres przedmiotów rozszerzonych, który pozwala absolwentowi na dużą elastyczność w wyborze kierunku studiów. Klasa ta umożliwia przygotowanie do egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym z języka polskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie lub biologii, chemii, fizyki oraz matematyki lub geografii, z wybranego języka obcego (angielskiego lub niemieckiego). Ponadto, jako przedmioty uzupełniające, nauczane będą: j. polski dla ciebie, matematyka dla ciebie.

Profil ten przygotowuje do podjęcia studiów zarówno na kierunkach ścisłych, jak i humanistycznych np. prawo i administracja, nauki społeczne, ochrona środowiska, geografia, stosunki międzynarodowe, turystyka, rekreacja, lingwistyka stosowana, europeistyka, psychologia, pedagogika.

Ucząc się w tej klasie możesz:

-uzyskać wysokie wyniki na egzaminie maturalnym,

- uczestniczyć w warsztatach dziennikarskich,

- brać udział w olimpiadach i konkursach tematycznych,

- wyjechać na wymianę młodzieży ze szkołą partnerską AFS w Gütersloh,

 -brać udział w różnych projektach, np.: w Szkolnej Drużynie Ratownictwa Przedmedycznego, w Szkolnym Zespole Muzycznym TENDO, w Związku Strzeleckim "Strzelec",

- doskonalić wiedzę z chemii z elementami chemii sądowej,

- uczestniczyć w wycieczkach krajoznawczych, rajdach, poligonach, zajęciach,

- uczestniczyć w wycieczkach krajoznawczych, rajdach, poligonach, zajęciach samoobrony, strzeleckich, musztrach,

 - rozwijać zainteresowania teatralne i dziennikarskie,

 -rozwijać swoje pasje w kołach zainteresowań.

W klasie nauczany będzie j. angielski i j. niemiecki na zasadzie kontynuacji lub od podstaw w zależności od nauczanego języka w szkole podstawowej.

KLASA I B, I C  (TZW. KLASY MUNDUROWE)

Oferta skierowana jest do absolwentów, którzy oprócz kształcenia ogólnego przewidzianego w programie liceum, są zainteresowani poznaniem specyfiki służb mundurowych w ramach realizacji przedmiotów uzupełniających (historia wojskowości, język angielski w służbach mundurowych) i dodatkowych zajęć pozalekcyjnych. W klasie o tym profilu planuje się przygotowanie do matury w zakresie rozszerzonym z dwóch wybranych  przedmiotów.

Poznanie problematyki specyfiki pracy służb mundurowych to wybór atrakcyjnej, zaszczytnej i mogącej zaspokoić aspiracje życiowe ścieżki kariery zawodowej.

Kandydatów do tej klasy powinna cechować otwartość na zdobywanie nowych umiejętności i wiedzy, sprawność fizyczna, chęć pracy zespołowej. W ciągu czterech lat pobytu w liceum zdobędą podstawy wiedzy teoretycznej na temat pracy służb mundurowych oraz wiedzy praktycznej w zakresie technik samoobrony, strzelania, pokonywania przeszkód terenowych, musztry i ratownictwa przedmedycznego.

Absolwenci tej klasy po czterech latach nauki otrzymają certyfikat potwierdzający zdobycie dodatkowej wiedzy i umiejętności w zakresie służb mundurowych.

Ucząc się w tej klasie możesz:

- uzyskać wysokie wyniki na egzaminie maturalnym,

 -poznać specyfikę pracy w służbach mundurowych,

 - uzyskać wysoką sprawność fizyczną, praktyczne umiejętności z zakresu musztry, strzelania, samoobrony, pomocy przedmedyczne,

- przygotować się do podjęcia studiów na kierunkach cywilnych w zakresie bezpieczeństwa narodowego i wojskowego,

 - podnieść kompetencje językowe ( przedmiot uzupełniający: język angielski w służbach mundurowych),

 - zdobyć umiejętności pracy w zespole, odpowiedzialności, samodyscypliny,

 - wszechstronnie rozwijać swoje zainteresowania, korzystając z bogatej oferty zajęć pozalekcyjnych organizowanych w liceum,

 - brać udział w różnych projektach, np.: w Związku Strzeleckim "Strzelec", w Szkolnej Drużynie Ratownictwa Przedmedycznego, w Szkolnym Zespole Muzycznym TENDO,

 - korzystać z wiedzy i doświadczenia żołnierzy zawodowych jednostek: CSLog i JW1109 zapewniającej wysoką jakość w realizacji specjalistycznego programu,

 - doskonalić wiedzę z chemii z elementami chemii sądowej,

- uczestniczyć w warsztatach dziennikarskich,

 - brać udział w olimpiadach i konkursach tematycznych,

 - wyjechać na wymianę młodzieży ze szkołą partnerską AFS w Gütersloh,

 - rozwijać zainteresowania teatralne i dziennikarskie.

W klasie nauczany będzie j. angielski i j. niemiecki na zasadzie kontynuacji lub od podstaw w zależności od nauczanego języka w szkole podstawowej.

Zasady i kryteria naboru do III LO: http://www.lo3.grudziadz.com.pl/images/rekrutacja/nabor_zasady_2020_2021.pdf

IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE w Grudziądzu

 W roku szkolnym 2020/2021 w IV Liceum Ogólnokształcącym im. Kazimierza Wielkiego w Grudziądzu planuje się przyjęcie kandydatów do czterech klas pierwszych.

klasa

rozszerzenia

drugi język obcy

I A(ogólna

język angielski

(o różnym stopniu zaawansowania)

język niemiecki/język hiszpański

I B(ogólna)

język angielski

(o różnym stopniu zaawansowania)

język niemiecki/język rosyjski

I C(ogólna)

język anielski albo język niemiecki

język niemiecki/język angielski

I D(klasa sportowa

siatkówki)*

język angielski albo język niemiecki,

biologia, geografia

język niemiecki/język angielski

*klasa powstanie w przypadku odpowiedniej ilości chętnych uczniów.    Po ukończeniu I semestru klasy pierwszej każdy uczeń z klasie IA, IB, IC będzie mógł dokonać wyboru pozostałych dwóch przedmiotów rozszerzonych zgodnie ze swoimi zainteresowaniami spośród: biologii, historii, geografii, chemii, matematyki, wiedzy o społeczeństwie, fizyki i języka polskiego.(W klasie pierwszej sportowej rozszerzenie z biologii i geografii będzie realizowane już od pierwszego semestru).

 Zasady i kryteria naboru do IV LO: http://lo4.grudziadz.com.pl/regulaminrekrutacji20202021 

 

V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE w Grudziądzu

  Zasady i kryteria naboru do V LO : http://zsogrudziadz.szkolnastrona.pl/lo/p,74,rekrutacja-20202021